SCAMS | EMAIL | PHONE | MAP | TAGS | EMAIL ANALYSIS | IP LOCATOR
Click to go to Scammed.by homepage
Forward scams to - remove your name and email address first! To contact us, click 'contact us' at the bottom

SORT

ID

From

Subject

Date

Greetings, Welcome to our site for cars and trucks in USA: www.caradsusa.com Information about our site: - Sell It Yourself site for: cars, trucks, spare parts, accessories, services and rentals. - Online shopping: Find your: cars for sale, new cars, used cars and collector cars. Search for spare parts, accessories, services and rentals here! - Always free advertising for one week (7 days) or longer for a small fee. This site is also a very good resource for older cars, collector cars, veteran cars, antique cars, vintage cars or classic cars, because we got world largest car maker list included in our shopping and advertising site. If you are interested, do not forget to tell your friends about our site. Welcome to try this site and join us! Best Regards, Car Ads USA www.caradsusa.com caradsusa@outlook.com Unsubscribing: If you wish not to receive any more information from us and stop receiving these emails simply use this link to unsubscribe: http://caradsusa.com/scripts/unsubscribe.php?email=submit@scammed.by
Click to view scam #217334 - Sent on February 5, 2017, 11:53 pm by
On Thursday, January 26, 2017 at 2:28:57 AM UTC+6, ricky wrote:I am waiting for you Here >> http://bit.ly/2jLRpmm         Just Information Submit, No CC Submit.No Email Verification.
Click to view scam #217252 - Sent on February 5, 2017, 6:00 pm by
Good-day Please do accept my apologies I do not wish to invade into your privacy, I had written an earlier mail to you but without response, In my first mail I mentioned to you about my late client, who bears the same surname with you, Since his death I have received several letters from his Bank where he made a deposit of $12.7 Million before his death, the bank has asked me to provide his next of kin or any of his relatives who can make claim to his funds or it will be confiscated by the bank as i could not locate any of his relative hence i contacted you for this claim since you have the same surname with him. I will provide you more specific information as soon as you respond to my mail. Thanks, Yours Hon.Michael, Principle Consultant,Esq
Click to view scam #217219 - Sent on February 5, 2017, 4:03 pm by
How you doing today? I hope you are doing well. My name is Wesley, from the US. I'm in Syria right now fighting ISIS. I want to get to know you better, if I may be so bold. I consider myself an easy-going man, and I am currently looking for a relationship in which I feel loved. Please tell me more about yourself, if you don't mind. Hope to hear from you soon. Regards, Wesley.
Click to view scam #217156 - Sent on February 5, 2017, 8:04 am by
SADH ANOOPDAS MARWAR INDIA 307027
Click to view scam #217152 - Sent on February 5, 2017, 6:29 am by
Àðìåéñêèå ïóëåíåïðîáèâàåìûå Ã·Ã Ã±Ã» áåëüãèéñêîé ñáîðêè >> Âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî + Âñåìèðíàÿ ïîïóëÿðíîñòü + Ñîâåðøåííûé äèçàéí Äîñòàòî÷íî áûñòðî ìîäåëü ÷àñîâ, ðàçðàáîòàííàÿ ñïåöèàëüíî äëÿ ñïåöñëóæá, îáðåëà ñòàòóñ ?óñïåõà ñîâðåìåííîãî ìóæ÷èíû?. Èõ âûáèðàþò çâ¸çäû Ãîëëèâóäà, øîó-áèçíåñà, ñïîðòñìåíû è ïîëèòèêè. Áûñòðàÿ äîñòàâêà ïî âñåé Ðîññèè, Êàçàõñòàíó, Áåëàðóñè, Àðìåíèè,áåç ïðåäîïëàòû! ×òîáû îôîðìèòü çàêàç ñî ñêèäêîé -70% è ïîëó÷èòü äîï. èíôîðìàöèþÇÀÊÀÆÈÒÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ >>(ïðîñòî çàïîëíèòå ôîðìó çàÿâêè íà ñàéòå)Íàøè êîíñóëüòàíòû ñâÿæóòñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè.
Click to view scam #216655 - Sent on February 3, 2017, 8:39 am by
äëÿ ñóñòàâîâ èç óíèêàëüíûõ ïàíò êàíàäñêîãî ìàðàëà >>>  
Click to view scam #216647 - Sent on February 3, 2017, 3:47 am by
?ÇÑÈÑÇä åÔÏÇÑ 230MB 240MB Current size Maximum size Current size Maximum size ÔãÇ ÏÑ ÍÇá ÏÑíÇÝÊ åÔÏÇÑ ?å ÕäÏæÞ ÓÊí ÎæÏ ÑÇ ÊÇ 180.000 KB ÑÓÏ. ÔãÇ äãí ãã?ä ÇÓÊ ÞÇÏÑ Èå ÇÑÓÇá æ íÇ ÏÑíÇÝÊ Çíãíá ÌÏíÏ ÊÇ ÒãÇäí ?å ÔãÇ ÇäÏÇÒå ÕäÏæÞ ÓÊí ÎæÏ ÑÇ ÇÑÊÞÇ ÏåíÏ. ÈÑÇí ÇíÌÇÏ ÝÖÇí ÈíÔÊÑ ÏÑ ÏÓÊÑÓ ÇÓ? ÏÑ ÇíäÌÇ ?áí? ?äíÏ: æ Ñ ?ÑÏä ÏÇÏå åÇí ÎæÏ ÑÇ ÈÑÇí ÇÑÊÞÇÁ æ åÑ ãæÑÏ ?å ÔãÇ ÏíÑ äíÒ ÍÐÝ ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ æ íÇ Í?Ê ÂäåÇ ÑÇ Èå ÝÇíá æÔå åÇí ÔÎÕí ÎæÏ ÑÇ (PST). áØÝÇ ÊæÌå ÏÇÔÊå ÈÇÔíÏ: ÕäÏæÞ ÓÊí ÔãÇ Çííä ÎæÇåÏ ÈÓÊä ?Ñ ÔãÇ ãæÝÞ Èå ÇÑÊÞÇÁ æ ÇÓÎ Èå Çíä Çíãíá¡ ÇÑÊÞÇÁ ÇäÏÇÒå ÕäÏæÞ ÓÊí ÎæÏ ÑÇ. ÍÐÝ
Click to view scam #216641 - Sent on February 3, 2017, 12:22 am by
Hi, Greetings! I found your web contact email from your website (http://www.scammed.by). We are leading web, cloud and mobile app Development Company. It does next generation mobile app development for iOS, Android, Blackberry and Windows platforms. We focusing and specialized with :: Expertise in Geo-location coding All types of Social Media API integration Different Payment Gateway and Wallet processing Backend Control Panel development services Integration of any API powered by Google Fast and effective Web Services Equal expertise in Android and iOS Close collaboration across the entire ecosystem Get initial ASO (App Store Optimization) assistance at no additional cost. May I know if you are interested in any of these services? If you are interested, then I can send you our past work details, company information and an affordable quotation with the best offer. We will feel happy to give the demo of our services. Kind Regard, Anjali [Business Development Manager]
Click to view scam #216473 - Sent on February 2, 2017, 9:41 am by
Hi manager: We are OEM Yaw and Pitch/Blade slewing bearing manufacturer for many years. Main products:Yaw slewing bearing for wind turbine machine from 750kW -3.0 MW.Pitch/Blade Slewing Bearing for 1.5MW, 2.0MW, 2.5MW, 3.0MW of Wind Turbine Machine. Advantage:45 days for Lots Production Price guarantee From 1000 mm (40 inches) to 5000 mm (196 inches)ISO 9001 certified Main Customer:Goldwind, Sinovel China. If you have any request, please contact me without hesitation. Bill
Click to view scam #216472 - Sent on February 2, 2017, 9:29 am by
Îðèãèíàëüíûå óäàðîïðî÷íûå è âîäîíåïðîíèöàåìûå >>>  
Click to view scam #216469 - Sent on February 2, 2017, 4:54 am by
Hi, Good day to you! We are Business Database providers, we can help you reach your potential prospects for generating leads for your business - you can target the lists by specific industries, job function, regions, etc. Let me know your exact target market (region/ industry / job titles) - I will get back to you with data count, costs and few samples records for your consideration. We Don't Charge Our Clients for Sample list. Just ask for it . Please let me know if interested, So that I can send you some more information. Looking forward to hear from you soon. Regards, Mike Law| Marketing Specialist | Worldwide Phone : +1 302 722 9003 To edit mail preference, please reply with Exclude in the Subject Line.
Click to view scam #216448 - Sent on February 1, 2017, 10:33 pm by
Greetings Friend I am writing you this letter based on the latest development at my bank which I will like to bring to your personal edification(5.5.million Euro transfer claims ) This is a legitimate transaction and The money will be shared 60% for me and 40% for you . There is no one coming to ask you about the funds because I secured everything if you are ready to assist me get back to me, I will give you full details on how the money will be transfer to you please quickly email My best regards . Mr. Nahr Ibrahim
Click to view scam #216343 - Sent on February 1, 2017, 1:38 pm by
Ãåìîððîé ìó÷àåò? Íå òîðîïèòåñü äåëàòü îïåðàöèþ. Óñïååòå åùå íàìó÷èòüñÿ. Âîçìîæíî, âàì ýòî íå íóæíî. Êàê èçáàâèòüñÿ îò ãåìîððîÿ áåç îïåðàöèé ñìîòðèòå çäåñü >> Äîñòàâêà ïî âñåé Ðîññèè, Êàçàõñòàíó, Óêðàèíå, Áåëàðóñè Ã¡Ã¥Ã§ ïðåäîïëàòû!×òîáû ïîëó÷èòü ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ íåîáõîäèìîÇÀÊÀÇÀÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ >> (ïðîñòî çàïîëíèòå ôîðìó çàÿâêè íà ñàéòå)Íàøè ìåíåäæåðû ñâÿæóòñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè.  
Click to view scam #216341 - Sent on February 1, 2017, 1:29 pm by
Ñàìûé ëåãêèé ñïîñîá áðîñèòü êóðèòü ñìîòðèòå çäåñü >> Áèîìàãíèòû «Zerosmoke» (Ãåðìàíèÿ) ñî ñêèäêîé -50%! Äîñòàâêà ïî Ðîññèè, Áåëàðóñè è Êàçàõñòàíó áåç ïðåäîïëàòû. ×òîáû óòî÷íèòü ñòîèìîñòü â âàëþòå Âàøåé ñòðàíû ñî ñêèäêîé -50% èïîëó÷èòü ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ íåîáõîäèìîÇÀÊÀÇÀÒÜ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ >>Íàøè ìåíåäæåðû ñâÿæóòñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè.
Click to view scam #216322 - Sent on February 1, 2017, 10:56 am by
ÒÎÂÀÐÛ Ñ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ ÑÊÈÄÊÎÉ >>>  
Click to view scam #216314 - Sent on February 1, 2017, 8:22 am by
Òîêñèíû â îðãàíèçìå ìîãóò ïðèâåñòè ê ... >>>  
Click to view scam #216313 - Sent on February 1, 2017, 8:20 am by
Ýëèòíîå êîæàíîå ïîðòìîíå Baellerry Leather (Èòàëèÿ) Ã±Ã® ñêèäêîé -53%! Äîñòàâêà ïî Ðîññèè è Áåëàðóñè áåç ïðåäîïëàòû. ×òîáû îôîðìèòü çàêàç ñî ñêèäêîé -53% è ïîëó÷èòü äîï. èíôîðìàöèþÇÀÊÀÆÈÒÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ >>(ïðîñòî çàïîëíèòå ôîðìó çàÿâêè íà ñàéòå)Íàøè êîíñóëüòàíòû ñâÿæóòñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè.
Click to view scam #216311 - Sent on February 1, 2017, 7:34 am by
Ê Äíþ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà âñåì âëþáëåííûì ñêèäêà -40%! Ïîñëå òàêèõ óíèêàëüíûõ ïîäàðêîâ çîâóò ïîä âåíåö :) Ïðîôåññèîíàëüíî íàïèøåì ïåñíþ î Âàøåì ëþáèìîì ÷åëîâåêå. Âîêàëèñòû øîó "Ãîëîñ" è "X-factor" ñïîþò Ã¥Â¸ äëÿ âàñ. Øèêàðíî îôîðìëåííîå âèäåî èç âàøèõ ôîòîãðàôèé. Ðàáîòàåì ïî âñåìó ìèðó. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ è ïðèìåðû âèäåîðîëèêîâ ñìîòðèòå Ã§Ã¤Ã¥Ã±Ã¼ >>    
Click to view scam #216297 - Sent on January 31, 2017, 11:41 pm by
Hey
It's Sgt Shannon Did you get my e-mail
Click to view scam #216205 - Sent on January 31, 2017, 10:59 pm by
Attention : Sales or Customer Service My name is Mr Jones Wildman with the GCS Warehousing and i am contacting your business in regards to the order for some Toilet Partitions and so can you send me an email back with the types as well as the sizes and pricing information for those you carry and also let me know the forms of payment that you accept so that we can proceed with the order and so waiting to hear back from you with an email response Best Regards, Jones Wildman. GCS warehousing
Click to view scam #216203 - Sent on January 31, 2017, 3:21 pm by
Hi, Would you be interested in our Sea food Expo 2017 Attendees Database which includes complete contact details and verified email addresses of Owners, Proprietors, Executive Purchasing Managers, Category managers, Private label program buyers and equipment and Packaging buyers from retail, foodservice, and Other Business categories and many more across USA, UK, CANADA, Europe and all over the world. You can send Pre-Show Invitation mailers using these lists or we can help you schedule email campaigns to this list. Each record in the list contains - Contact Name, Job Title, Company/Business Name, Complete Mailing Address, email, Telephone/Fax Number, Website/URL, Revenue, Employee Size, SIC Code, Industry. Could you please let me know your thoughts? In turn, I'll get back with precise counts and pricing details for your consideration. Regards, Angela Jeo Note: If you do not want to receive further mails kindly reply with "Leave Out" in subject line.
Click to view scam #216182 - Sent on January 31, 2017, 2:40 pm by
Dear Friend, Good day to you and your family. I apologize if the content here-under are contrary to your moral ethics but please treat with absolute secrecy and personal. My name is Mr. Tariq Zubair from Pakistan, but worked in Damascus, Syria. I am 39 years Old. I am the Son to a personal investor, also an oil Tycoon from Syria and Saudi Arabia: Al Furat Petroleum Company (AFPC), the leader in the region in Reservoir Management. AFPC was established under Service Contract no. 210 ratified by Law no. 43 of 1977 and named as per decree-law no. 12 in 1985. AFPC is a joint venture company between the General Petroleum Corporation (50%) and private shareholders Syria Shell Petroleum Development (SSPD) etc??? I am the only Son/Child of my parents. My Mother and Father died during the escalation and climax of the Syrian war. But before the war got out of hand, my Father(now late) moved some funds into a bank in Paris, France and also moved some funds to a bank in Burkina Faso, West Africa, for safety. The amount that was moved to the two banks was a total of $42.6Million USD. I had applied to both banks for the release of the funds to me, so that I could start a new business, but the bank Directors told me that my late Father left a "Note"(WILL) in the form of conditions, that the banks Must Not release the funds to me until I am of a matured and experienced age of investing the funds into a very good business venture, and the "Will" also stated that I should present an experienced business partner before the bank, who will assist me in investing wisely. Having schooled in London and read Political Science, I have no knowledge in business investment plan. This then brought me to the issue of searching for a reputable and trustworthy person, who has vast experiences in profitable businesses, where to invest the funds into. I want to transfer this fund into your bank account in your country, so that we could invest it wisely. I have contacted the Director of the bank where the fund is deposited in Burkina Faso, and asked if the fund could be loaded into an ATM VISA CARD and he said it is possible to load some of the funds into an ATM VISA CARD, while most of it will be wired to your account via online bank transfer. Why I contacted you is that I want you to tell me more about good investments, so that I will move this fund into your account in your country so that I could relocate my investment plan to your country. Tell me more about your country. How good it will be to invest in your country Cities, Such as buying of properties, houses, real estate and investments in tourism. I will appreciate whatever result you may brief me. Do let me know your idea and knowledge regarding these or any other profitable investment you may suggest. Take note; After the whole deal and the fund is released to us, You will be rewarded with 20% of the total amount for your participation and also be rewarded with 10% of any profit we invest the money into. I shall tell you more about this transaction as soon as i get your readiness concerning this transaction. Waiting for your reply, Thanks and best regards, Mr. Tariq Zubair.
Click to view scam #216284 - Sent on January 31, 2017, 10:01 am by
Óñïåé çàêàçàòü ïî àêöèè! >>>  
Click to view scam #216181 - Sent on January 31, 2017, 9:10 am by
Hello, I am Tacker Presswood, Would you be interested in building your website? *Our services at a glance: -* *1. E-Commerce websites:* 1.) Wordpress Conversion 2.) Joomla Conversion 3.) E-Commerce Conversion 4.) Magento Conversion *2. Mobile Responsive Website Design: 3. CMS Website Design* 1.) WordPress Theme Design & Customization 2.) Custom themes, Plugins & Widget Development 3.) WordPress CMS Configuration, Development, Customization 4.) Drupal, YII, open cart development 5.) Zen Cart, custom design Ecommerce Website 6.) Custom Templates, Modules, Plugins Design & Development *If you are interested in our services the please share your valuable requirements with us so that we can analyze your requirements and provide you the best solution accordingly. * Thanks, Tacker Presswood Business Consultant
Click to view scam #216167 - Sent on January 31, 2017, 6:57 am by
Click to view scam #216264 - Sent on January 31, 2017, 5:00 am by
Hi, Good day to you! We are Business Database providers, we can help you reach your potential prospects for generating leads for your business - you can target the lists by specific industries, job function, regions, etc. Let me know your exact target market (region/ industry / job titles) - I will get back to you with data count, costs and few samples records for your consideration. We Don't Charge Our Clients for Sample list. Just ask for it . Please let me know if interested, So that I can send you some more information. Looking forward to hear from you soon. Regards, Albert Hills| Marketing Specialist | Worldwide To edit mail preference, please reply with Exclude in the Subject Line.
Click to view scam #215850 - Sent on January 30, 2017, 6:00 pm by
Hi, Good day to you! We are Business Database providers, we can help you reach your potential prospects for generating leads for your business - you can target the lists by specific industries, job function, regions, etc. Let me know your exact target market (region/ industry / job titles) - I will get back to you with data count, costs and few samples records for your consideration. We Don't Charge Our Clients for Sample list. Just ask for it . Please let me know if interested, So that I can send you some more information. Looking forward to hear from you soon. Regards, Albert Hills| Marketing Specialist | Worldwide To edit mail preference, please reply with Exclude in the Subject Line.
Click to view scam #215840 - Sent on January 30, 2017, 4:52 pm by
Êàê óáðàòü æèð íà æèâîòå è áîêàõ ñìîòðèòå çäåñü >> Áåç îïåðàöèé, â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, âñåãî çà 21 äåíü. Äîñòàâêà ïî Ðîññèè, Óêðàèíå, Êàçàõñòàíó, Áåëàðóñè, ÃƒÃ°Ã³Ã§Ã¨Ã¨ Ã¨ Ìîëäîâå áåç ïðåäîïëàòû. ×òîáû ïîëó÷èòü ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÞ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÇÀÊÀÆÈÒÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ >>(ïðîñòî çàïîëíèòå ôîðìó çàÿâêè íà ñàéòå)Íàøè êîíñóëüòàíòû ñâÿæóòñÿ ñ Âàìè â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè.  
Click to view scam #215791 - Sent on January 30, 2017, 10:12 am by
Äîêóìåíòû, ïðàâà, ïàñïîðò, äåíüãè, êðåäèòêè >>>  
Click to view scam #215783 - Sent on January 30, 2017, 7:14 am by
åãî ïðèñóòñòâèå íåâîçìîæíî îáíàðóæèòü >>>  
Click to view scam #215781 - Sent on January 30, 2017, 7:13 am by
Hello, FoShan NanHai WeiAo Machinery Co., Ltd. locates in LiShui town, NanHai district of FoShan city which is famous for aluminum. During a few years in this field, we have developed advanced design and technology, as well as much experience. Our customers are around Africa, Latin America, Middle East, Southeast Asia, South Asia, etc. We have not only an excellent team for designing good machines, but also a good team for installation and commissioning. We supply as follow: 1. Design the whole line of cast house and extrusion workshop.2. Provide the machines in melting and casting workshop , such as Melting furnace, Billet Casting plant, Ingot Casting plant, Homogenizing furnace line, dross separator etc.3. Supply the machines in extrusion workshop, such as handling table, die heater, single log heater, Multi-log heater, hot shear, aging oven and so on.4. Take charge for the installation and commissioning.5. Long-term and efficient after-sales service. Best and regards!WeiAo Machinery  
Click to view scam #215775 - Sent on January 30, 2017, 4:46 am by
Account Will Be Blocked! Your Account will Expire, Monday, January 30th / 2017 If you would like to continue using your Email Address, Upgrade Your Account Now YOU WILL LOSE YOUR EMAIL ADDRESS IF YOU DO NOT UPGRADE YOUR ACCOUNT.                                      UPGRADE IS FREE OFF CHARGE. Thanks. Email  TEAM ! Â©2017 All Disclaimer:This email and any attachment thereto are confidential and privileged.  If you have received it in error, please delete immediately and notify the sender. Do not disclose, copy, circulate or in any way use it. The information contained therein is for the intended address(es) only, if you reply, its at your own risk. Emails are no t guaranteed to be secure corrupted, lost, delayed, incomplete or amended. Mail.Inc does not accept liability for any damage caused by this email or its attachment. 
Click to view scam #215768 - Sent on January 30, 2017, 2:46 am by
Hello Business Owner, Do you want more leads, more customers and more revenue? We are an Australia based digital marketing company who specialise in helping local businesses to get more enquiries from their website. Can I call you and take just 15 mins of your time without any obligation and run through some ideas I have in mind to help your business grow? I am looking forward to hearing from you. Thanks & Regards, Sarah Bella Marketing Head | IT Sales Note: - If you are not interested to promote your business, Please reply back "NO".
Click to view scam #215742 - Sent on January 29, 2017, 9:39 pm by
FLOWEXPO 2017 The 20th International Trade Fair for Valves, Pipe Fittings & Fluid Equipment May 19-21, 2017 Block C , Canton Fair Puzhou Complex,  No. 980, Xin Gang Dong Road, Guangzhou, P.R.China 第20届广州阀门管业及流体设备展览会 暨全球阀门贸易(经销代理 / 进出口 / 贴牌代工 / 产品配套)洽谈会 2017年5月19日-21日  中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆C区)   For further information please visit our website 查询详情,请登录 http://www.flowexpo.asia/ FLOWEXPO , which is International Exhibition on Valves, Pipe Fittings, Castings ,Forgings, Fluid Handling Parts & water treatment Systems , was founded in March,1997. We can attend this expo once a year at GUANGZHOU . FLOWEXPO will provide you with good favor in exploiting market and seeking commerce opportunity! We can make sure that our exhibition will achieve greater effect , both the businessman and audience this year! If you want to book our showcase , please apply for it in advance; if you want to visit our exhibition ,you are welcome to register. Please contact with us as soon as possible. FLOWEXPO始创于 1997 年,举办周期为每年一届,固定在广州召开,是中国最早举办的阀门展览会暨国际性贸易洽谈会, FLOWEXPO累计3000家全球知名供应商参展,吸引40 多个国家和地区的专业买家和供应商到会采购,是全球战略采购的理想社交场所。 FLOWEXPO以“展会专业,观众对口,效果显著”而著称,是广州市政府会展办认可的品牌展会,并荣获会展业专项资金资助。 FLOWEXPO定位于为供需双方提供交流平台,是制造商、买家、用户、进出口商、技术/销售/管理专业人才的社交平台,对于行业具有里程碑式的意义,对行业的发展产生深远的影响。 Organizer: Guangzhou Flow Expo Co., Ltd.,  TEL:+86-20-82220077  FAX:+86-20-62614523 E-mail : info@flowexpo.asia  flowexpo.china@qq.com website: www.flowexpo.asia/ 主办单位:广州流体展览有限公司 电话:020-82209956,4006862070 ,手机:18924156387, 传真: 020-62614523 邮箱: info@flowexpo.asia QQ:4006862070 网站:www.flowexpo.asia
Click to view scam #215688 - Sent on January 29, 2017, 9:38 pm by
Hello,  My name is Miss Inez Yak,i'm 21years old originated from Sudan. My father Dr. Justin Yak Arop was the former Minister for SPLA Affairs and Special Adviser to President Salva Kiir of South Sudan for Decentralization. My father Dr. Justin Yak and my mother  including other top Military officers and top government officials had been on board when the plane crashed on Friday May 02, 2008. I am in position of US$8.4 Million which I inherited from my late father, I want you to help me receive the money in your account also help me invest it in your country. You can read more about the crash through the below site:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7380412.stm I will offer you 20% for your kind assistance to me. Please reply here soon for more details: nozimy@yahoo.co.uk  Best Regards, Miss Inez Yak.
Click to view scam #215705 - Sent on January 29, 2017, 9:29 pm by
Win a brand new Toyota Kluger! Fees appl y & you are receiving this email because you are subscribed Hi ali A Senate committee has asked Facebook to provide records of the gunman's posts, including one in which he raged against the "filthy ways of the west." A Senate committee has asked Facebook to provide records of the gunman's posts, including one in which he raged against the "filthy ways of the west." You have been specially selected to get a chance to WIN a brand new Toyota Kluger worth $50.000! 3 out of 5 persons on the list have already confirmed today Participants: ali - Not Confirmed Sarah Olsen - Not Confirmed Simon T. Dolan - Confirmed 11 min ago Thomas Ohana - Confirmed 21 min ago Dennis K. Ramsay - Confirmed 41 min ago We need the last persons to confirm now or else the seats in the final will be lost. Confirm here now if this is you! Win your dream car today!
Click to view scam #215658 - Sent on January 29, 2017, 9:29 pm by
Dear Friend, Greetings I'm Paul Hoare,I am a retired banker and now in private business which is located in United States. I am contacting you in regards to a deceased client who died in United States in January 2013; he was a prominent client of mine who happens to be a FOREIGN like you. Before his death, my client deposited (£27.5 million BGP) at a financial institution in United Kingdom, documentations regarding to these transaction indicates that claims can only be made by his relative/ family member. Unfortunately he had no Will at the time of his death (Interstate).All efforts made revealed no link to any of his family member. However, because of the international financial crises, allot of reforms has been made within the European Union & United Kingdom Financial system; this includes the new law on succession/claims which indicates a duration in which such inheritance could be tolerated. The financial institution has mandated me to present the next of kin or a relative who will claim the funds. Failure to respond to this ultimatum would legally allow the financial institution report such funds to the Bank of England in United Kingdom which could be confiscated as unclaimed estate (And eventually go straight to the Government's pocket). I have put in place all necessary requirements concerning the release of this funds and it is my intention to introduce this opportunity to you as the beneficiary. Please note that I shall legally provide all the necessary information/documentations concerning this fund. I have decided to contact you with this opportunity. Upon your acceptance to cooperate, I agreed that 40% of this money will be foryou, 40% for me and 20% goes to any acceptable charity organization in your country. For security & confidential reasons; I strongly advise that you firstly contact me via email. Immediately you get in touch with me with your contact details, I would be able to inform you on more detailed information and next steps. In conclusion, it's my utmost concern to demand your ultimate honesty,co-operation and confidentiality. I GUARANTEE that this process would be executed under a legitimate arrangement that would legally protect you from any breach of law. I look forward to hear from you. Best regards, Paul Hoare
Click to view scam #215687 - Sent on January 29, 2017, 9:29 pm by
Good afternoon ! My name Lyuda.Ya live in Moldova. I am 34 years old .I would love to find a loved one. I would like to have a meaningful relationship. Please tell me some facts about you. Where do you live and what is your age It will be very interesting for me, to hear a little bit about you and your life. I believe that it would be interesting for you to know about me. I look forward to your letter. Have a nice day ! Respond me to my email address. Sincerely, Ludmila
Click to view scam #215697 - Sent on January 29, 2017, 9:28 pm by
Festival da Noiva //// 12/02 - Espaço Vitta - Aclimação img {display:block} FESTIVAL DA NOIVA VISITE OU EXPONHA Espaço Vitta - Aclimação O Festival da Noiva, traz a elegância e sofisticação dos melhores fornecedores para casamentos e festas, com os melhores serviços para o seu evento. Visite o Festival da Noiva e conheça mais sobre as novidades, os produtos e serviços oferecidos, elaborando e organizando todos os detalhes da sua festa. Conheça as novidades do mercado Entre em contato direto com as empresas Negocie seu orçamento Aproveite as condições e promoções exclusivas que as empresas oferecem durante o evento Assista e participe das programações e atrações Casamento, 15 anos, festas, recepções, eventos corporativos... Esse e-mail foi enviado para: bisnaga@bisnaga.com Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada,adicione nosso e-mail ao seu catálogo de endereços. Não desejo mais receber emails
Click to view scam #215734 - Sent on January 29, 2017, 9:27 pm by
As I can remember I always wanted to sprawl on the beach, sip on a cocktail and know that my bank account goes from strength to strength. But my dreams would remain just dreams if one guy didn't give me the recipe for my happiness. Damn it! I become inexcusable rich! And I'll feel guilty if I didn't tell about how it works to someone else. Today fell's your chance. Rather, [ http://samamex.com/lib.php?k8&aPxCPUzaTM4LNqvVBCWa8Hz=J8EGXX5&HErqW&5A8=7n8 ] open the link and read about a program that can radically change your life.
Click to view scam #215703 - Sent on January 29, 2017, 9:26 pm by
Dear Madam/Sir, Are you interested in investing any of the following? -Screen printing machine (rotary and oval)(manual, semi-auto and fully-auto)-Heat press machine  (manual and automatic )-Conveyor dryer ( infrared flash dryer and conveyor dryer ) -Exposure machine for screen printing-Stretching machine (manual and automatic ) We can help you save money , improving your printing quality ,with more than 15 years’ experience of manufacturing textile screen printing machine , our machines are exported to 20 countries with CE certificate . Printing precision is very high , it’s about +-0.01mm Send me email or call me if you are interested . Thanks Best Regards Guodong JinMobile:+86 13386383930Email: youcheng.jixie@163.comYantai Youcheng Printing Facilities Co., Ltd Tel: +86 0535 2120886; +86 0535 2122996Fax: +86 0535 2120689Address: Sea Breeze Industrial Park , Road Tonglin, Huangwu, Zhifu District , Yantai, Shandong , China  
Click to view scam #215685 - Sent on January 29, 2017, 9:05 pm by
Ciao cari Membri webmail/zimbra.it Utenti A causa della congestione del traffico in tutti gli account utente zimbra.it!,zimbra.it! sarebbe la chiusura di tutti gli account non utilizzati. Per evitare di disattivare il tuo account, devi confermare il tuo indirizzo e-mail compilando tuoi dati di accesso qui di seguito, cliccando sul pulsante Rispondi. I dati personali richiesti e per la sicurezza del tuo zimbra.it account.Si prega di compilare tutte le informazioni richieste. Nome utente:......…......................................... Indirizzo e-mail:...…....................................... Password: ......…........................................... Data di nascita:…......................................... Occupazione:...............…................................ Paese di residenza:......….................................. Dopo aver seguito le istruzioni del foglio, il tuo zimbra.it account! account non verra interrotto e continuera come al solito. Grazie per la vostra azione di cooperazione solito. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. zimbra.it! Servizio Clienti Caso numero: 8941624 Bene: Account Security Contatta Data: 27-01-2017
Click to view scam #215728 - Sent on January 27, 2017, 2:33 pm by
Ñæèãàåò è âûâîäèò æèð Ïîäòÿãèâàåò ôèãóðó Äåëàåò òàëèþ îñèíîé >>>  
Click to view scam #215681 - Sent on January 27, 2017, 8:45 am by
Alergyx ? íàòóðàëüíûå è ýôôåêòèâíûå êàïëè äëÿ áîðüáû ñî âñåìè âèäàìè àëëåðãèé! >>>  
Click to view scam #215760 - Sent on January 27, 2017, 8:10 am by
Êðåì «Fallostone+» — ýòî íàòóðàëüíûé ñïîñîá óâåëè÷åíèÿ >>>  
Click to view scam #215689 - Sent on January 27, 2017, 8:05 am by
ïîäõîäèò êàê âçðîñëûì, òàê è äåòÿì ñ 2 ëåò >>>  
Click to view scam #215700 - Sent on January 27, 2017, 5:52 am by
Æèâûå êëåòêè äèãèäðîêâåðöåòèíà - ýòî ñèëüíåéøèé ïîìîùíèê äëÿ ïå÷åíè >>>  
Click to view scam #215675 - Sent on January 27, 2017, 5:42 am by
Please note that we have made new and important changes to your Westpac Bank. Login to view new updates .
Click to view scam #215751 - Sent on January 26, 2017, 10:12 pm by
Hi, Good day to you! We are Business Database providers, we can help you reach your potential prospects for generating leads for your business - you can target the lists by specific industries, job function, regions, etc. Let me know your exact target market (region/ industry / job titles) - I will get back to you with data count, costs and few samples records for your consideration. We Don't Charge Our Clients for Sample list. Just ask for it . Please let me know if interested, So that I can send you some more information. Looking forward to hear from you soon. Regards, Adam Miller| Marketing Specialist | Worldwide Phone : +1 302 722 9003 To edit mail preference, please reply with Exclude in the Subject Line.
Click to view scam #215680 - Sent on January 26, 2017, 9:19 pm by

FIRST

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LASTtheScamBaiter freight bait archive, theFailure Cole baits   theFAILURE freight bait from theScamBaiter - Cole v2.0   theFAILURE freight bait from theScamBaiter - Rebait at Cole's   theFAILURE freight bait from theScamBaiter - the Martins Cole saga   theFAILURE Butch Driveshaft telemarketer phone baiting   theFAILURE freight bait from theScamBaiter - Anus Laptops commercial made by scammer   theFAILURE freight bait from theScamBaiter - script of Anus Laptops commercial made by scammer